Minako Fujimoto

Pretty Japanese Girls

The sun had scarcely shone--strictly speaking--during the day, which, nevertheless, had been unpleasantly warm.

Winter purslane turnip greens black-eyed pea melon corn garlic burdock parsnip fava bean desert raisin cress bush tomato.


Akisada Rio

Harada Tomoyo

Mabuchi Erika

Hara Setsuko

Shinohara Tomoe

Satsuki Nobuko

Kawagishi Kanae

Horikita Maki

Deguchi Runa

Ishi Tomiko

Moriguchi Yoko

Kaoru Yumi

Koizumi Kyoko

Hara Sachie

Otsuka Chihiro

Endo Yumi
Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next

This gallery contains 561 pictures.